Aktualnie jesteś: Projekty

Scena ukraińska

Scena ukraińska
fot. Dmytro Mykhalakii
Tworzymy przedstawienia inspirując się naszymi przyjaciółmi – twórcami i twórczyniami, obrońcami i obrończyniami, ludźmi wszystkich zawodów, którzy codziennie bronią nas na froncie i dają nam możliwość występowania w Europie bez rosyjskich rakiet.
Sofiia Onishchenko, niezależny teatr GAS 

Scena ukraińska, pod artystyczną opieką niezależnego teatru GAS, rozpoczęła swoją działalność w 2023 roku przy Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu. Będzie prezentować dorobek ukraińskich artystek i artystów w obszarze teatru i sztuk performatywnych. Bezpośrednią inspiracją dla powołania sceny ukraińskiej była przymusowa emigracja ukraińskich artystów spowodowana pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku i systematycznym niszczeniem ukraińskiej kultury. Językiem sceny będzie ukraiński, ale wszystkie spektakle, warsztaty i performanse będą oferować napisy w języku polskim. Dzięki temu scena ma szansę stać się miejscem spotkania wrocławskich społeczności, a także wzmocnić głos mniejszości ukraińskiej w mieście. Ambicją sceny w pierwszym sezonie działalności jest stworzenie warunków do rozpowszechniania współczesnej, młodej i niezależnej sztuki ukraińskiej, a tym samym umożliwienie przebywającym na emigracji artystkom i artystom zachowania i kultywowania tożsamości narodowej.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich artystów i aktywistów zainteresowanych współtworzeniem Sceny ukraińskiej: teatrgas.ua@gmail.com


Ми створюємо вистави надихаючись нашими друзями – митцями і мисткинями, захисницями і захисниками всіх професій, котрі щодня обороняють нас на фронті і дають нам можливість виступати в Європі без російських ракет.
Софія Оніщенко, незалежний театр GAS

Українська сцена під художнім керівництвом незалежний театр GAS, що розпочала свою діяльність у 2023 році в Інституті Гротовського у Вроцлаві, представлятиме досягнення українських митців у галузі театрального та перформативного мистецтва. Безпосереднім натхненням для створення української сцени стала вимушена еміграція українських митців, спричинена повномасштабним вторгненням Росії в Україну у 2022 році та систематичним знищенням української культури. Мовою сцени буде українська, але всі вистави, майстер-класи та перформанси будуть супроводжуватися субтитрами польською мовою. Таким чином, сцена має потенціал стати місцем зустрічі спільнот Вроцлава та зміцнити голос української меншини в місті. Амбіція сцени у своєму першому сезоні роботи полягає у створенні умов для поширення сучасного, молодого та незалежного українського мистецтва, що дозволить митцям у еміграції зберігати та культивувати свою національну ідентичність.

Запрошуємо до контакту всіх артистів і активістів зацікавлених спільним будування української сцени. Електронна пошта: teatrgas.ua@gmail.com

Bieżący program

Rekonstrukcja | Реконструкція

Rekonstrukcja | Реконструкція

Spektakl grupy teatralnej Tinyova z Kijowa | Вистава театрального колективу Тіньова з Києва

Wydarzenia

Eksploracja wolnego ciała | Досліджуючи вільне тіло

Eksploracja wolnego ciała | Досліджуючи вільне тіло

Warsztaty teatralne prowadzone przez Darię Bogdan | Театральний майстер-клас Дар’ї Богдан

Zapisy do 25 kwietnia | Реєстрація до 25 квітня

Adaptacja poprzez teatr | Адаптація через театр

Adaptacja poprzez teatr | Адаптація через театр

Warsztaty teatralne dla seniorów prowadzone przez Vasylynę Martseniuk | Театральний майстер-клас Василини Марценюк для людей похилого віку

Zapisy do 25 kwietnia | Реєстрація до 25 квітня

Improwizacja: struktura i impuls | Імпровізація: структура та імпульс

Improwizacja: struktura i impuls | Імпровізація: структура та імпульс

Warsztaty teatralne prowadzone przez Sofiię Onishchenko | Театральний майстер-клас Софії Онищенко

Zapisy do 25 kwietnia | Реєстрація до 25 квітня

Wiosna, lato, jesień, zima i znowu wiosna | Весна, літо, осінь, зима і знову весна

Wiosna, lato, jesień, zima i znowu wiosna | Весна, літо, осінь, зима і знову весна

Spektakl niezależnego teatru GAS | Вистава незалежного театру GAS

Songs of Burning Hearts

Songs of Burning Hearts

Koncert ukraińskiego chóru dziecięcego Kapusta Band w Dniu Zjednoczenia Ukraińców | Kонцерт українського дитячого хору Kapusta Band в День єднання України

Bliźniaki jeszcze się spotkają | Близнята ще зустрінуться

Bliźniaki jeszcze się spotkają | Близнята ще зустрінуться

Czytanie performatywne sztuki Ihora Kostetskiego | Перформативне читання п’єси Ігора Костецького

Oleksander OsipovSofiia Onishchenko – aktorka, performerka, reżyserka. Urodziła się we wsi Kyslivka (powiat kupjański, obwód charkowski). W 2018 roku rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Sztuk Teatralnych w Charkowie na kierunku „Reżyseria wydarzeń teatralnych”. W 2020 roku rozpoczęła studia na Narodowym Uniwersytecie Artystycznym im. Iwana Kotlarewskiego w Charkowie (specjalizacja: aktorka teatru animacji). Od 2020 roku jest aktorką niepodległego teatru Nafta. W marcu 2022 roku w związku z pełnoskalową rosyjską inwazją na Ukrainę, przeniosła się do Polski, gdzie kontynuuje studia we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na kierunku aktorstwo teatru lalek.  Interesuje się teatrem dokumentalnym, plastycznością i performatywnością w sztuce, a także teatrem jako manifestem politycznym.


Софія Оніщенко – акторка, перформерка, режисерка. Народилася в селі Кислівка (Куп’янський район Харківської області). У 2018 році розпочала навчання у Вищому училищі театрального мистецтва м. Харкова за спеціальністю «Режисура театральних заходів». У 2020 році розпочала навчання в Національному університеті мистецтв ім. Івана Котляревського у Харкові (спеціалізація: актриса театру анімації). З 2020 року – актриса незалежного театру «Нафта». У березні 2022 року через повномасштабне вторгнення росії в Україну переїхала до Польщі, де продовжує навчання в Академії театрального мистецтва. Виспянського у Вроцлаві (спеціалізація акторство лялькового театру). Цікавиться документальним театром, пластикою та перформансем в мистецтві, а також театром як політичним маніфестом.

Fot. Dmytro Mykhalakii Daria Bogdan – aktorka, performerka, tancerka. Urodziła się w Charkowie w Ukrainie. Jako dziecko tańczyła w zespole tańca ludowego „Kwiecień”. Studiowała na Narodowym Uniwersytecie Artystycznym im. Iwana Kotlarewskiego na Wydziale Aktorskim Teatru Lalek, wcześniej zaś przez rok na wydziale malarstwa Charkowskiego Uniwersytetu Projektowania i Sztuki. Po pierwszym roku studiów w Akademii Teatralnej rozpoczęła pracę w Charkowskim Teatrze „Nafta”. W marcu 2022 roku, w związku z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, przeniosła się do Polski, gdzie kontynuuje naukę we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych im Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na kierunku aktorstwo teatru lalek. Interesuje się i zajmuje performansem, teatrem ruchu i tańcem. Dasha uważa, że teatr jest sposobem na przekazanie sensu rzeczywistości.


Дарія Богдан – актриса, перформерка, танцівниця. Народилася в Харкові, Україна. У дитинстві танцювала в ансамблі народного танцю “Квітень”. Навчалася в Національному університеті мистецтва імені Івана Котляревського на акторському факультеті Театру ляльок, а раніше рік на факультеті живопису Харківського університету дизайну та мистецтва. Після першого курсу навчання в Театральній Академії почала працювати в Харківському театрі «Нафта». У березні 2022 року через повномасштабне вторгнення росії в Україну переїхала до Польщі, де продовжує навчання в Академії театрального мистецтва імені Станіслава Виспянського Краківської філії у Вроцлаві. Вона цікавиться та займається перформансом, театром руху та танцем. Даша вважає, що театр – це спосіб передати відчуття реальності.

autor salomonVasylyna Martseniuk aktorka teatru animacji, performerka i artystka. Urodziła się w Bachmucie, (obwód doniecki). W 2021 roku rozpoczęła studia na Narodowym Uniwersytecie Artystycznym im. Iwana Kotlarewskiego na Wydziale Teatralnym, w Katedrze Mistrzostwa Aktorskiego i Reżyserii Teatru Animacji. Po inwazją rosji na Ukrainę na pełną skalę, przeniosła się do Wrocławia, gdzie kontynuuje studia we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych im Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na kierunku aktorstwo teatru lalek. Zajmuje się badaniem nowych form animacji, nowoczesnych sposobów jej realizacji oraz sztuki teatralnej typu performatywnego. Zajmuje się również rysunkiem, śpiewem, tworzeniem lalek teatralnych, i animacją poklatkową.


Василина Марценюк акторка театру анімації, перформерка та художниця. Народилася в Бахмуті (Донецька область, Україна). У 2021 році розпочала навчання в Національному університеті мистецтв ім. І.П. Котляревського на театральному факультеті, кафедра акторської майстерності та режисури театру анімації. Після  початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхала до Вроцлава, де продовжує навчання в Академії театрального мистецтва ім. С. Виспянського за спеціальністю «Акторка театру ляльок». Досліджує нові форми анімації, сучасні методи її реалізації та перформативність в театрі.  Займається також малюванням, співом, створює театральні ляльки та  стоп-моушн анімацію.

niezależny teatr GAS założony przez trzy aktorki Sofiię Onishchenko, Darię Bohdan i Vasylynę Martseniuk w 2022 roku po przymusowej emigracji do Polski w związku z inwazją rosji na Ukrainę. Nazwa grupy GAS pochodzi od sztuki o tym samym tytule autorstwa Łesia Kurbasa, ukraińskiego reżysera i reformatora teatru, okresu tzw. „rozstrzelanego odrodzenia” w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Sztuka miała swoją premierę dokładnie 100 lat temu, w 1923 roku w Charkowie. W nazwie kryje się także aluzja do bogatych złóż ropy naftowej i gazu we wschodniej części Ukrainy, w tym w regionach Charkowa, Doniecka i Ługańska, które stały się jedną z głównych przyczyn inwazji Rosji na Ukrainę.

незалежний театр GAS заснували три акторки – Софія Оніщенко, Дарія Богдан і Василина Марценюк – в 2022 році після вимушеної міграції до Польщі в зв’язку з повномаштабним вторгненням росії в Україну. Назва групи GAS походить від одноіменної вистави Леся Курбаса, українського режисера і новатора періоду розстріляного відродження. Прем’єра вистави відбулась рівно 100 років тому, в 1923 році в Харкові. Також, назва групи є алюзією до нафтових й газових покладів у східній частині України, між іншим в межах Харківської, Донецької та Луганської областей, що є однією з головних причин вторгнення Pосії в Україну. 

LUTY

16.02.2024, 18.00

Sala Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego

Songs of Burning Hearts

Koncert muzyczny ukraińskiego chóru dziecięcego Kapusta Band z okazji Dzień Zjednoczenia.

Wstęp wolny, wymagana rezerwacja bezpłatnej wejściówki

 

MARZEC 

sob.– niedz. 09–10.03.2024, 19.00

Sala Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego

Wiosna, lato, jesień, zima i znowu wiosna

Spektakl niezależnego teatru GAS

Bilety: 30/40 PLN

 

KWIECIEŃ

sob.– niedz. 13–14.04.2024, 19.00

Sala Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego

Wiosna, lato, jesień, zima i znowu wiosna

Spektakl niezależnego teatru GAS

Bilety: 30/40 PLN

 

sob. 27.04.2024, 11.00–14.00

Sala Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego

Improwizacja: struktura i impuls

Warsztaty teatralne dla osób w wieku 12–19 lat 

Prowadzenie: Sofiia Onishchenko 

W języku ukraińskim i polskim

Zapisy do 25.04

 

sob. 27.04.2024, 16.00–19.00

Sala Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego

Eksploracja wolnego ciała

Warsztaty teatralne dla osób 16+

Prowadzenie: Daria Bogdan

W języku ukraińskim i polskim

Zapisy do 25.04

 

niedz. 28.04.2024, 11.00–13.00

Sala Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego

Adaptacja poprzez teatr

Warsztaty teatralne dla seniorów

Prowadzenie: Vasylyna Martseniuk 

W języku ukraińskim i polskim

Zapisy do 25.04

 

MAJ 

pt.– sob. 17–18.05.2024, 19.00

Sala Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego

Rekonstrukcja

Spektakl grupy teatralnej Tinyova z Kijowa 

Bilety: 30/40 PLN


UA

ЛЮТИЙ

Пт. 16.02.2024,18.00

Зала Театру Лабораторія Інституту Гротовського

Songs of Burning Hearts

Музичний концерт українського дитячого хору Kapusta Band до Дня Соборності України

Вхід вільний, необхідно скачати безплатний білет 

 

БЕРЕЗЕНЬ

Сб.– нд. 09–10.03.2024, 19.00

Зала Театру Лабораторія Інституту Гротовського

Весна, літо, осінь, зима і знову весна

Вистава незалежного театру GAS

Квитки: 30/40 PLN

 

Сб. 16.03.2024, 10.00 i 13.00  (дві вистави в один день)

Зала Театру Лабораторія Інституту Гротовського

Казка про те, як світло перемогло темряву

Лялькова вистава для дітей у виконанні лялькарів з України

Вистава без використання слів

Квитки: 30/40 PLN

 

КВІТЕНЬ

Сб.–Hд. 13–14.04.2024, 19.00

Зала Театру Лабораторія Інституту Гротовського

Весна, літо, осінь, зима і знову весна

Вистава незалежного театру GAS

Квитки: 30/40 PLN

 

Сб. 27.04.2024, 11.00–14.00

Зала Театру Лабораторія Інституту Гротовського

Імпровізація: структура та імпульс

Театральні майстер-класи для осіб 12–19 років

Ведуча: Софія Онищенко

Українською та польською мовами

Реєстрація до 25 квітня

 

Сб. 27.04.2024, 16.00–19.00

Зала Театру Лабораторія Інституту Гротовського

Дослідження вільного тіла

Театральні майстер-класи для осіб 16+

Ведуча: Дарія Богдан

Українською та польською мовами

Реєстрація до 25 квітня

 

Нд. 28.04.2024, 11.00–13.00

Зала Театру Лабораторія Інституту Гротовського

Адаптація через театр

Театральні майстер-класи для літніх осіб

Ведуча: Василина Марценюк

Українською та польською мовами

Реєстрація до 25 квітня

 

ТРАВЕНЬ 

Пт.–Cб. 17–18.05.2024, 19.00

Зала Театру Лабораторія Інституту Гротовського

Реконструкція

Вистава театрального колективу «Тіньова» з Києва

Квитки: 30/40 PLN

 

Opiekun sceny ukraińskiej : Kuba Tabisz
Kuratorki sceny ukraińskiej: Sofiia Onishchenko, Daria Bogdan, Vasylyna Martseniuk
Menedżerka sceny ukraińskiej: Alina Buchko

Опікун сцени української: Куба Табіш
Кураторки сцени української: Софія Оніщенко, Даша Богдан, Василина Марценюк.
Менеджерка сцени української: Аліна Бучко

OKiS_wspolorganizator2