Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Teatr poza teatr

Cisza i dźwięk

Seminarium dr Anny Róży Burzyńskiej dla grupy roboczej w ramach OUP

16/01/2016 {sobota}
Sala Kinowa

Podczas seminarium chciałabym skupić się na sposobach wykorzystania ciszy i dźwięku w spektaklu teatralnym. Tematem zajęć będzie spektakl Stifters Dinge Heinera Goebbelsa, będący najpełniejszą realizacją jego idei estetyki nieobecności. Analiza tego przedstawienia posłuży także refleksji nad tym, w jaki sposób pojęcia z zakresu teorii muzyki – rytm, tempo, pauza, powtórzenie, motyw, wariacja, improwizacja – funkcjonować mogą w odniesieniu do dzieła teatralnego.

Teatr muzyczności
Sesja II
15–16/01/2016

Jedna z najważniejszych cech teatru postdramatycznego w ujęciu Hansa-Thiesa Lehmanna to jego umuzycznienie. Teatr współczesny jest polifoniczny, używa się w nim rozmaitych języków i znaków na takiej zasadzie, jak komponuje się elementy struktury muzycznej. Spektaklu postdramatycznego nie da się opisać tekstem – potrzebna byłaby partytura, najlepiej trójwymiarowa, gdzie w odpowiednim czasie wpisuje się muzykę i elementy dźwiękowe, słowa wyuczone i improwizowane, działania choreograficzne, grę świateł, projekcje.

Owo umuzycznienie można obserwować na trzech podstawowych poziomach:

  • muzyki jako inspiracji w procesie powstawania spektaklu, granej na próbach dla zasugerowania nastroju, rozwiązań formalnych i sensów, czy też traktowanej jako punkt wyjścia, do którego dodaje i dostosowuje się tekst;
  • muzyki jako zasady organizującej spektakl;
  • muzycznego charakteru procesu percepcji.

Jeśli chodzi o podpunkt drugi, zauważyć można, że w wielu spektaklach o charakterze postdramatycznym muzyka organizuje formalnie wszystkie elementy spektaklu: rytm tekstu, dynamikę poruszania się postaci i elementów scenografii, głośność dźwięków, melodię i harmonizację głosów aktorskich, akcenty w rytmice światła czy projekcji, montaż poszczególnych scen, tempo, w jakim następują po sobie przemiany, sposób operowania pauzą i ciszą. Obok aspektów formalnych i nastrojowo-emocjonalnych, istotny jest również aspekt referencyjny: obciążona semantycznie muzyka jest nośnikiem łatwiej lub trudniej odczytywalnych sensów, odsyła do określonych treści historycznych, kulturowych, społecznych, religijnych.

W języku współczesnej teatrologii często mówi się o tym, iż spektakl jest „komponowany”, poszczególne jego elementy są „aranżowane”, zamiast tekstu pojawia się „partytura”. Wielu teoretyków podkreśla, że pod koniec XX wieku polifoniczność całkowicie wyparła linearność, rytm jako spoiwo spektaklu ostatecznie zastąpił Arystotelesowską fabułę dramatyczną. Budową przedstawienia rządzi oczywiście logika – ale nie jest to już logika przyczynowo-skutkowa.

Moje zajęcia będą próbą wstępnego uporządkowania rozmaitych aspektów muzyczności współczesnego teatru polskiego i niemieckiego w perspektywie najnowszej metodologii badań teatrologicznych.

Dr Anna Róża Burzyńska – adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim najnowszy teatr europejski oraz dramat polski i niemiecki od XIX wieku po współczesność, a także związki między teatrem a muzyką. Zajmuje się również krytyką teatralną. Od 2000 roku współredaguje Gazetę Teatralną „Didaskalia”. W latach 2004–2010 była recenzentką „Tygodnika Powszechnego”. Jako kuratorka współpracowała z krakowskim Instytutem Goethego i Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, a jako dramaturg – ze Stefanem Kaegim i Larsem Janem.

  • Hans-Thies Lehmann: Teatr postdramatyczny, przełożyły Dorota Sajewska, Małgorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 131–169, 209–214.
  • Łukasz Grabuś: Formy śmiercionośne. Kilka strategii dramaturgicznych we współczesnej operze, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012; rozdział: Śmiercionośność form operowych.
  • Heiner Goebbels: Przeciw Gesamtkunstwerk, wybór i wstęp Lukáš Jiřička, przełożyli Anna R. Burzyńska, Sławomir Wojciechowski, Korporacja Ha!art, Kraków 2015; rozdziały: Kompozycja jako inscenizacja i Estetyka nieobecności.
  • Blok DJ Klata, Gazeta Teatralna „Didaskalia” 2010 nr 97–98, s. 2–25.
  • Blok Noise, Gazeta Teatralna „Didaskalia” 2013 nr 114, s. 30–48.