Performer

„Performer” to naukowy periodyk Instytutu im. Jerzego Grotowskiego ukazujący się w dwa razy w roku na wortalu grotowski.net. Tematyka podejmowana na łamach pisma obejmuje zagadnienia stanowiące przedmiot zainteresowania Instytutu, a więc przede wszystkim dokonania, biografie, konteksty i tradycje jego patrona oraz osób z nim współpracujących i związanych, a także rozległe pole działań artystycznych i badawczych, rozciągających się pomiędzy teatrem i innymi odmianami przedstawień kulturowych oraz performatywnymi aspektami życia zbiorowego i indywidualnego. „Performer” jest publikowany na wortalu grotowski.net.

Otwarte zaproszenia do współpracy ogłaszane są na kilka miesięcy przed planowaną publikacją kolejnych numerów w nadziei na zainteresowanie jak najszerszego kręgu potencjalnych autorek i autorów.

Od 1 grudnia 2021 „Performer” znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 20 punktów w dyscyplinach: nauki o sztuce oraz nauki o kulturze i religii.

www.grotowski.net/performer

Redakcja

Dariusz Kosiński (redaktor naczelny)
Monika Blige (zastępca redaktora naczelnego)
Wanda Świątkowska (redaktor)
Katarzyna Woźniak (dział zagraniczny)
Katarzyna Lemańska (sekretarz redakcji)
Karolina Sołtys (korekta i skład)
Barbara Kaczmarek (projekt okładki)

Kontakt

Katarzyna Lemańska: redakcja@grotowski.net

MKIDZN_pl

Galeria