Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem

Tradycja Stanisławskiego w aktorstwie rosyjskim XX wieku

Warsztaty dr hab. Katarzyny Osińskiej dla grupy roboczej w ramach OUP

18/01/2014 {sobota}
Sala Kinowa

Podczas warsztatów zostaną przedstawione różne podejścia do kwestii „systemu” Stanisławskiego – z innych niż teatralne punktów widzenia:
Stanisławski a film z epoki kina niemego. Zgodnie z interpretacją zaproponowaną ostatnio przez rosyjskiego antropologa kultury i filozofa Olega Aronsona, „system” Stanisławskiego odsłania nam aspekty dotąd niejasne czy ukryte (bo możliwe do zrekonstruowania jedynie na podstawie tekstów samego Stanisławskiego bądź opisów jego współpracowników, świadków itd.) dzięki analizie gry aktorów, wywodzących się z Moskiewskiego Teatru Artystycznego, w kinie niemym (jak Iwan Moskwin, Wasilij Kaczałow i in.). W tej części warsztatów, jego uczestnicy będą mogli zapoznać się z fragmentami filmów i dokonać samodzielnej analizy gry wspomnianych aktorów, w tym także Michaiła Czechowa w filmie Jakowa Protazanowa Człowiek z restauracji.
Stanisławski widziany przez Wsiewołoda Meyerholda i Siergieja Eisensteina. W tej części warsztatów uczestnikom zaproponowana zostanie lektura fragmentów tekstów dwóch wybitnych artystów z pozoru bardzo odległych od tego, co proponował sam Stanisławski w swojej koncepcji aktorstwa. Wybrane fragmenty zostaną odczytane, a następnie poddane dyskusji.

Katarzyna Osińska – dr hab., profesor w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa). Zajmuje się teatrem rosyjskim XX wieku, szczególnie jego nurtem studyjnym i laboratoryjnym, widowiskami masowymi, związkami teatru ze sztukami plastycznymi. Interesuje się problematyką transferu kulturowego w odniesieniu do związków rosyjsko-hiszpańskich (w tym tematem obecności Don Kichota w Rosji). Jako krytyk obserwuje nowe zjawiska teatralne. Najważniejsze publikacje książkowe:Leksykon teatru rosyjskiego XX wieku (Warszawa 1997), Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow (Gdańsk 2003), Jewgienij Wachtangow – co zostaje po artyście teatru? (Wrocław 2008; redakcja, wstęp, kronika), Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania, transformacje (Gdańsk 2009). Publikowała w czasopismach naukowych i tomach zbiorowych w Polsce, Rosji, Bułgarii, Francji, na Węgrzech, a także w polskich i rosyjskich czasopismach literackich i teatralnych, m.in.: „Dialog”, „Didaskalia”, „Literatura na Świecie”, „Teatr”, „Tieatr” (Moskwa), „Petersburskij tieatralnyj żurnał”, „Voprosy tieatra / Prosceanium” i in. Uczestniczyła (jako kuratorka) w programach prezentujących polski teatr za granicą: „Dni Tadeusza Kantora w Moskwie” (2005), „Polski Teatr w Moskwie” (2011), „South/East Partnership. Madryt – Warszawa/Wrocław – Moskwa” (2011). Uczestniczka debat na temat miejsca historii i pamięci w teatrze polskim i rosyjskim. Ostatnio organizowała konferencję poświęconą Konstantinowi Stanisławskiemu w stupięćdziesięciolecie urodzin (w dniach 27–29 maja 2013 w Warszawie w ramach festiwalu „DA!DA!DA!”). Wykłada historię teatru rosyjskiego na Akademii Teatralnej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.