The Actor’s Laboratory. Szkoła Instytutu im. Jerzego Grotowskiego

ALSoGI_767x215

Informujemy, że podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminów naboru, sesji rekrutacyjnej oraz inauguracji zajęć w związku z planowanym wzmocnieniem rezydencjalnego charakteru projektu i koniecznością przygotowania odpowiedniej infrastruktury. Rekrutacja będzie trwała do 9 maja 2025, a zajęcia rozpoczną się 1 października 2025.

Ogłoszenie naboru: 12 grudnia 2023

I etap rekrutacji do 9 maja 2025: formularz zgłoszeniowy

Tradycja dwudziestoletniej działalności badawczej i pracy studyjnej zachęca nas do podjęcia nowego projektu edukacyjnego. Szkoła pod patronatem Instytutu Grotowskiego będzie rozwinięciem dotychczasowej oferty krótkoterminowych warsztatów, dłuższych pracowni i sesji roboczych, a także długofalowego projektu BodyConstitution, skupionego na świadomej, konsekwentnej i odpowiedzialnej pracy z ciałem i treningiem performerskim. Dwuletni program szkoły obejmie roczne zgłębianie w praktyce różnych tradycji ruchowych i głosowych oraz włączanie ich do treningu aktorskiego pod okiem liderów Studiów działających przy Instytucie Grotowskiego oraz zaproszonych mistrzów, a także rozwijanie własnych projektów w ramach drugiego roku kształcenia.

Otwarcie Actor’s LAB zbiega się z 25. rocznicą śmierci Jerzego Grotowskiego, którego twórczość naznaczona była nieustannym eksperymentowaniem i zgłębianiem sztuki aktorskiej. W Instytucie im. Jerzego Grotowskiego działania skupione wokół treningu aktorskiego rozwijane są od początku jego istnienia, przede wszystkim w formie warsztatowej, a od 2014 roku w ramach działalności Instytutu Studiów: Teatru ZAR, Studia Kokyu i Projekt BodyConstitution pozwolił skupić dokonania wymienionych grup badawczych w działaniach i refleksji, czego wynikiem jest chęć budowania głębokiej kultury ciała. Actor’s LAB to kolejny krok w rozwijaniu edukacyjnego potencjału instytucji, wyrastający z przekonania, że rozwój twórczych metod pracy artystycznej możliwy jest przede wszystkim dzięki nieustannemu konfrontowaniu wyuczonych technik z doświadczeniami, bogactwem i różnorodnością metod wypracowanych przez pedagogów oraz artystów z różnych tradycji oraz kręgów kulturowych. Zgodnie z tym założeniem Instytut Grotowskiego stwarza przestrzeń uczenia się od zaproszonych pedagogów oraz wybitnych artystów i mistrzów technik ruchowych reprezentujących odmienne tradycje i metody pracy z ciałem (sztuki walki, techniki z pogranicza teatru, tańca oraz sztuki performansu). Edukacja w ramach Szkoły odbywać się będzie zarówno na płaszczyźnie praktyczno-warsztatowej, jak i na poziomie refleksji teoretycznej. Program uzupełnią spotkania poświęcone tradycji Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem teatru przedstawień i Teatru Źródeł. Niezwykłym i oryginalnym połączeniem tradycji i dorobku Instytut Grotowskiego z pewnym novum będzie współpraca rezydencjalna w ramach LEPAC (Legacy of Performing Arts Centre), z takimi partnerami jak Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Marina Abramović Institute (MAI), Pina Bausch Zentrum, Joseph Beuys Estate i LAFLIS (Living Archive Floating Islands) Eugenia Barby / Odin Teatret. Celem kształcenia jest zbudowanie perspektywy samorozwoju, nieopartego na pedagogice instruktażowej (relacja instruktor – wykonawca), ale na samo-formowaniu się, dla którego podstawą jest wspólne doświadczanie teatru.

Uczestnicy Actor’s LAB będą brać udział w większości wydarzeń edukacyjnych i artystycznych realizowanych w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego, takich jak Actor’s Hub, poświęconego kluczowym konceptom polskiego teatru laboratoryjnego, Laboratorium percepcji oraz w Otwartym Uniwersytecie Poszukiwań.

Otwieramy nabór do przygotowanego w trybie dwuletnim programu, w którym wezmą udział wybrane w procesie aplikacyjnym osoby. Program szkoły jest skierowany przede wszystkim do osób, które ukończyły studia aktorskie, choć dyplom nie jest warunkiem aplikowania.

Dwustopniowy proces edukacji

12 grudnia 2023: ogłoszenie naboru;

9 maja 2025: zamknięcie przyjmowania aplikacji;

23 maja 2025: wysłanie do wybranej grupy osób zaproszeń do udziału w bezpłatnej sesji rekrutacyjnej, która odbędzie się w dniach 1–2 lipca 2025 (pokrycie kosztów podróży i pobytu we Wrocławiu leży po stronie uczestników);

1–2 lipca 2025: sesja rekrutacyjna we Wrocławiu;

9 lipca 2025: ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji;

Pierwszy etap naboru, którego termin upływa 9 maja 2025, wymaga wypełnienia formularz zgłoszeniowy i przesłania wymaganych załączników (w języku angielskim).
Drugi etap procesu aplikacyjnego obejmuje wzięcie udziału w bezpłatnej sesji rekrutacyjnej w dniach 1–2 lipca 2025 we Wrocławiu.

Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji(w języku angielskim).

Ogłoszenie Statutu Szkoły nastąpi 30 kwietnia 2024.

 

1 października 2025: otwarcie Szkoły Instytutu im. Jerzego Grotowskiego The Actor’s Laboratory;

2–5 października 2025: inauguracyjne sesje robocze;

Czas trwania pierwszego roku: 1 października 2025 – 26 czerwca 2026 (z tygodniowymi przerwami pomiędzy semestrami i dniami ustawowo wolnymi od pracy);

Czas trwania drugiego roku: 1 października 2026 – 25 czerwca 2027

I rok o charakterze edukacyjnym: koszt 5500€ 
Opłata płatna jednorazowo do 1 września 2025 lub podzielona na dwie raty: pierwsza w wysokości 3500€ płatna do 1 września 2025, druga w wysokości kwoty 2000€ płatna do 31 stycznia 2026.

II rok o charakterze rezydencyjnym: udział bezpłatny

Oprócz płacenia czesnego, studenci szkoły będą musieli sami pokryć koszty pobytu we Wrocławiu (we własnym zakresie pokryć koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia). Instytut Grotowskiego na prośbę zainteresowanych osób może pomóc w znalezieniu noclegu, którego miesięczny koszt wyniesie około 400 EUR.

Instytut Grotowskiego widzi możliwość tworzenia miejsc stypendialnych, każdorazowo szczegółowo rozpatrywanych przez Komisję Rekrutacyjną i zatwierdzanych przez Dyrektora Instytutu Grotowskiego. Jesteśmy również otwarci na programy typu Erasmus.